PRIVACYBELEID

INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS.

MCZ GROUP S.p.A., in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, brengt deze informatieve kennisgeving uit in overeenstemming met de Europese en Italiaanse regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, met als doel u te informeren over de doeleinden en verwerkingsmethoden van persoonsgegevens die u kunt meedelen bij het navigeren op deze website (hierna “Site”).

Er wordt op gewezen dat deze mededeling alleen betrekking heeft op de Site en niet op websites van derden die via links daarop kunnen worden bereikt.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

MCZ GROUP S.p.A., met maatschappelijke zetel in Vigonovo di Fontanafredda (PN), Via La Croce, 8, e-mail: contact@mcz.it, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens (hierna “Verwerkingsverantwoordelijke” genoemd).

2. Functionaris voor gegevensbescherming

De Verwerkingsverantwoordelijke heeft een verantwoordelijke benoemd voor de bescherming van gegevens (DPO) met wie de betrokkene contact kan opnemen door te schrijven naar het volgende adres: dpo@mcz.it.

3. Categorieën van verwerkte gegevens

Navigatiegegevens
De computersystemen en softwareprocedures die voor de werking van de Site worden gebruikt, verwerven in het kader van hun normale werking bepaalde persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet voortvloeit uit het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Deze informatie wordt niet verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde betrokkenen, maar kan door haar aard zelf, door verwerking en koppeling aan gegevens van derden, de identificatie van gebruikers mogelijk maken. Deze categorie gegevens omvat bijvoorbeeld de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruikers die verbinding maken met de site, de URI (Uniform Resource Identifier) notatieadressen van de gevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de methode die is gebruikt om de aanvraag bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als antwoord is verkregen, de numerieke code die de status van het door de server gegeven antwoord aangeeft (geslaagd, fout, enz.) en andere parameters die verband houden met het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker.

Vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens
De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt wanneer u e-mails stuurt naar de op de Site vermelde e-mailadressen, toegang krijgt tot de relevante diensten en interageert met de ondersteuningsdienst, zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens, contactgegevens, aankoopgegevens.

Cookies
De Site maakt gebruik van cookies, pixels en andere traceerinstrumenten. Voor meer informatie over deze instrumenten en het gebruik ervan op de Site kunt u de cookie-pagina raadplegen.

4. Doel, rechtsgrondslag en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt voor:

A) Navigatie op de site

  DOEL: De navigatiegegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verkrijgen van anonieme statistische informatie over het gebruik van de site en om de goede werking ervan te controleren, en worden onmiddellijk na verwerking gewist. Voor werkings- en onderhoudsdoeleinden kunnen de Site en door de Site gebruikte diensten van derden systeemlogs verzamelen, d.w.z. bestanden waarin interacties worden geregistreerd en die ook persoonsgegevens kunnen bevatten, zoals het IP-adres van de Gebruiker.

  RECHTSGRONDSLAG: Uitvoering van het contract of de door u gevraagde precontractuele maatregelen – Gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke en van derden.

  PERIODE VAN BEWARING: Gedurende de periode die nodig is voor de verwerking ervan.

  B) Steun

  DOEL: Om te antwoorden op uw verzoeken die u ons via e-mail of de contactformulieren op de Site hebt gestuurd, bijvoorbeeld om informatie te verkrijgen over de producten en diensten van de Verwerkingsverantwoordelijke, zoals brochures, catalogi, gidsen en/of ander bedrijfsinformatiemateriaal, of om bijstand, offertes, inspecties en/of advies te ontvangen over de producten en diensten van de Verwerkingsverantwoordelijke en/of informatie over onze dealers.

  Voor de uitvoering van bepaalde soorten verzoeken die door u aan ons worden gestuurd (bijvoorbeeld prijsopgaven, thuisbezoeken, adviezen), kunnen wij een beroep doen op onze lokale partners die u rechtstreeks de producten, diensten en/of informatie verstrekken waarom u verzoekt. In dat geval geven wij de door u verstrekte persoonsgegevens door aan onze lokale partners, indien dat nodig is om aan uw verzoek te voldoen.

  RECHTSGRONDSLAG: Uitvoering van het contract of de door u gevraagde precontractuele maatregelen – Gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke.

  PERIODE VAN BEWARING: De persoonsgegevens worden tot 12 maanden na de verwerking van uw verzoek bewaard.

  C) Geschillen en voorkomen van overtredingen

  DOEL: Om een recht van de Verwerkingsverantwoordelijke te verdedigen of te handhaven en/of voor het opsporen en voorkomen van fraude en andere misdrijven of overtredingen.

  RECHTSGRONDSLAG: Gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke en/of derden.

  PERIODE VAN BEWARING: Gedurende de verjaringstermijn en/of de periode die nodig is voor de vaststelling van de strafbare feiten door de gerechtelijke autoriteiten.

  5. Aard van de verstrekking van de gegevens en gevolgen van weigering

  Het verstrekken van gegevens in de velden met een asterisk (*) voor de bovengenoemde doeleinden is noodzakelijk om op de Site te navigeren en gebruik te maken van de diensten, en het niet verstrekken van deze gegevens maakt het onmogelijk om de gevraagde diensten te verkrijgen. Anderzijds is het verstrekken van gegevens in de niet met een asterisk gemarkeerde velden, hoewel dit nuttig kan zijn om de betrekkingen met de Verwerkingsverantwoordelijke te vergemakkelijken, facultatief en heeft het niet verstrekken van deze gegevens geen gevolgen voor de levering van de gevraagde diensten.

  6. Categorieën van geadresseerden

  De Verwerkingsverantwoordelijke zal de gegevens niet verspreiden, maar is voornemens deze mee te delen aan interne personen die gemachtigd zijn deze op grond van hun respectieve taken te verwerken, alsmede aan handelsagenten, kredietinstellingen, kredietverzekeringsmaatschappijen, bedrijven die krediet invorderen, bedrijven die bedrijfsinformatie verstrekken, adviseurs, bedrijfsverenigingen en/of -organisaties, beroepsbeoefenaren of dienstverlenende bedrijven, alsmede aan openbare en particuliere instanties, ook na inspecties en audits. Deze geadresseerden, indien zij gegevens verwerken namens de Verwerkingsverantwoordelijke, zullen met een speciale overeenkomst of andere juridische akte worden aangesteld als gegevensverwerkers.

  Indien dit noodzakelijk is om aan uw verzoeken te voldoen, kunnen de gegevens ook worden doorgegeven aan de lokale partners van de Verwerkingsverantwoordelijke, die deze, als autonome verantwoordelijken voor de verwerking, zullen verwerken overeenkomstig de desbetreffende mededeling inzake gegevensverwerking.

  7. Overdracht van gegevens aan een derde Land en/of een internationale organisatie

  Uw persoonsgegevens kunnen, voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld, worden doorgegeven aan de Verenigde Staten van Amerika, een Land buiten de Europese Unie. De persoonsgegevens worden doorgegeven overeenkomstig de modelcontractbepalingen die door de Commissie van de Europese Unie zijn vastgesteld of goedgekeurd (art. 46, lid II, onder c) en d), van de Verordening) of bindende bedrijfsvoorschriften (art. 47 van de verordening). Om een kopie van deze gegevens te verkrijgen, kunt u contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke, zoals vermeld in paragraaf 10.

  8. Social-knoppen en widgets

  Er zijn ook social-knoppen/widgets op de Site. Dit zijn met name pictogrammen van sociale netwerken, zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Pinterest, Google+, YouTube, Linkedin en Instagram, waarmee u – door middel van een “klik” op het pictogram – de relevante sociale netwerken kunt bereiken. Met behulp van deze instrumenten kunt u bijvoorbeeld inhoud delen of producten van de Site aanbevelen in sociale netwerken.

  Als u op social-knoppen/ widgets klikt, kan het sociale netwerk gegevens verzamelen over uw bezoek aan de Site. Zoals vermeld in de inleiding heeft dit privacybeleid geen betrekking op de verwerking van uw gegevens door het sociale netwerk, waarvoor u uitsluitend het door het sociale netwerk verstrekte privacybeleid dient te raadplegen.

  9. Facebookpagina

  De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de functie “Insights van de Pagina” voor zijn Facebook-pagina, die geaggregeerde gegevens biedt over de interactie van gebruikers met de Facebookpagina. In verband met deze verwerking treedt de verantwoordelijke samen met Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, op als gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijke. U kunt de mede-eigendomsovereenkomst vinden op de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. U kunt het privacybeleid van Facebook lezen op de volgende link: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

  10. Rechten van de belanghebbenden

  De belanghebbende heeft het recht om de Verwerkingsverantwoordelijke te vragen om toegang tot zijn persoonsgegevens en om ze te corrigeren als ze onjuist zijn, om ze te wissen of de verwerking ervan te beperken als aan de voorwaarden is voldaan, om zich te verzetten tegen de verwerking ervan voor legitieme belangen die door de Verwerkingsverantwoordelijke worden nagestreefde, alsmede om de overdraagbaarheid van de persoonlijk verstrekte gegevens te verkrijgen, alleen als ze het voorwerp zijn van een geautomatiseerde verwerking op basis van toestemming of van een overeenkomst. De belanghebbende heeft ook het recht om de toestemming in te trekken die is gegeven voor de verwerkingsdoeleinden die dit vereisen, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking die tot op het moment van de intrekking is uitgevoerd.

  Om zijn/haar rechten uit te oefenen, kan de belanghebbende het hier beschikbare formulier gebruiken en opsturen naar de Verwerkingsverantwoordelijke naar het volgende adres: contact@mcz.it. De belanghebbende heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Toezichthouder van de bescherming van persoonsgegevens (www.garanteprivacy.it).

  Laatst bijgewerkt: April 2023

  Deze informatie kan worden gewijzigd. U wordt daarom aangeraden deze webpagina regelmatig te raadplegen en rekening te houden met de meest recente versie van het beleid dat hierin wordt uiteengezet.