COLOFON

COLOFON

Juridische kennisgevingen

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is een online informatiedienst van MCZ Group SpA. Het gebruik ervan is onderworpen aan de aanvaarding van de onderstaande voorwaarden. Als u niet van plan bent dit te accepteren, gebruik de website dan niet en download geen materiaal van de website.

Beperkingen op het gebruik

De inhoud van de pagina’s van deze website valt onder het auteursrecht van MCZ Group SpA. Alle rechten zijn voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MCZ Group SpA mag de inhoud van de pagina’s van deze website op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd, overgedragen, geladen, gepubliceerd of gedistribueerd, met uitzondering van de mogelijkheid deze in uw eigen computer op te slaan of uittreksels van de pagina’s van deze website uitsluitend voor persoonlijk gebruik af te drukken.

Tenzij anders aangegeven, zijn de handelsmerken en logo’s op deze Site eigendom van MCZ Group SpA. Ze mogen niet worden gebruikt op andere internetsites dan deze site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MCZ Group SpA. De naam en enig handelsmerk mogen niet worden gebruikt als internetadressen van andere sites, of als onderdelen van dergelijke adressen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MCZ Group SpA.

Grenzen van de aansprakelijkheid

De informatie op deze website wordt te goeder trouw verstrekt en MCZ Group SpA is ervan overtuigd dat deze accuraat is. Wie voornemens is producten te kopen, mag in geen geval op deze informatie vertrouwen, maar moet zich nader vergewissen van de werkelijke aard van de producten en hun concrete geschiktheid voor het beoogde gebruik. Bijgevolg wordt alle informatie op deze Site verstrekt zonder enige garantie, impliciet of expliciet, van welke aard ook, zoals, louter bij wijze van voorbeeld, de kwaliteit van de producten, de geschiktheid voor een bepaald doel of het niet schenden van intellectuele eigendomsrechten. In geen geval kan MCZ Group SpA aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van deze Site.

De informatie op deze site kan technisch onjuist zijn of typografische fouten bevatten. De informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. MCZ Group SpA kan ook het op deze Site beschrevene verbeteren of wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Links

MCZ Group SpA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor materiaal gemaakt of gepubliceerd door derden waarmee de Site een link heeft. Wie besluit een aan deze site gekoppelde site te bezoeken, doet dat op eigen risico en neemt alle nodige maatregelen tegen virussen of andere destructieve elementen. Links naar andere sites impliceren niet dat MCZ Group SpA de entiteiten die de op die sites beschreven diensten uitvoeren, sponsort of ermee verbonden is.

Verwerking van persoonsgegevens

Onder verwijzing naar de Verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens (Reg. EU 679/16) nodigen wij u uit om de specifieke informatie op onze website te lezen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is MCZ Group SpA, 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) Italië. U kunt uw rechten uitoefenen bij de in de informatieve kennisgeving vermelde contactpersonen. MCZ Group heeft een dpo aangesteld die kan worden gecontacteerd op dpo@mcz.it

> Meer informatie over het privacybeleid

Cookies

Deze site gebruikt cookies om een gepersonaliseerde surfervaring te bieden. Zonder cookies zouden we niet alle functies op de site kunnen aanbieden.

> Meer informatie over cookies